Klikając "Akceptuj wszystkie", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Sprawdź naszą Politykę prywatności i cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Regulamin serwisu i aplikacji WomanUp

z dnia 4 sierpnia 2021 r. (Aktualizacja 14.08.2023r.)

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Aplikacja(WomanUp) – aplikacja (oprogramowanie) stworzona przez Usługodawcę pod marką WomanUp działająca na Urządzeniach Mobilnych umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do Serwisu, Wyzwań i Treningów oraz innych treści i funkcjonalności związanych z Treningami. Korzystanie w pełni z funkcjonalności Aplikacji jest odpłatne i wymaga wniesienia Opłaty Subskrypcyjnej;

 2. Usługa – dostępna w ramach Aplikacji funkcjonalność, w tym przede wszystkim Trening, Wyzwanie i Powiadomienie Push dostępne po założeniu Konta Użytkownika;

 3. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS lub Android;

 4. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem: https://womanup.pl wraz ze wszystkimi podstronami;

 5. Trening – treningu fizyczny w formie filmu audiowideo z aktywnościami fizycznymi oraz wskazówki dotyczące aktywności fizycznych;

 6. Wyzwanie – codzienny program zadań typu Trening i inne aktywności, mające na celu doprowadzić Użytkownika do określonego celu;

 7. Powiadomienia Push – krótka wiadomość przekazywana Użytkownikowi bezpośrednio na jego Urządzenie Mobilne;

 8. Operator Płatności – system płatności online realizowany przez: Stripe Payments Europe, Limited The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin, szczegółowe warunki korzystania z tej usługi dostępne pod adresem: https://stripe.com/en-pl/ssa ;

 9. Konto – oznacza obszar w Serwisie/Aplikacji dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu / adresu e-mail i hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane w celu indywidualizacji Usług. Posiadanie Konta jest niezbędne dla korzystania z Aplikacji WomanUp;

 10. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://womanup.pl/regulamin/

 11. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://womanup.pl

 12. Administrator/Sprzedawca/Usługodawca – MeTime Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS (SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY) pod numerem: 0000882060, REGON: 388161521,
  NIP: 5252850976, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł; telefon kontaktowy: +48 793 291 881

 13. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art.  221 Kodeksu cywilnego korzystająca z Serwisu lub Aplikacji;

 14. Opłata Subskrypcyjna – opłata za dostęp przez Użytkownika do funkcjonalności Aplikacji;

 15. Subskrypcja – pełny dostęp do Serwisu i Aplikacji za poniesieniem Opłaty Subskrypcyjnej umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji;

 16. Subskrybent – oznacza Użytkownika, który założył Konto w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową i uzyskał odpłatny i pełny dostęp do Serwisu i Aplikacji za zapłatą Opłaty Subskrypcyjnej;

 17. Apple – Apple Inc., z siedzibą przy One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia oraz Apple Canada Inc., z siedzibą przy 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8 oraz iTunes K. K., z siedzibą przy Roppongi Hills, 6–10–1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140 oraz Apple Pty Limited, z siedzibą przy Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia oraz Apple Distribution International Ltd., z siedzibą przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia.

 18. Google – Google Commerce Limited oraz Google LLC oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z Serwisu i Aplikacji, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów dotyczących Usług w nich dostępnych.

 2. Korzystanie z Serwisu i założenie Konta w Aplikacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do Usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

 4. Jeżeli Użytkownik pobierze Aplikację i dokona Opłaty Subskrypcyjnej za pośrednictwem urządzenia mobilnego w App store/Play store, to wówczas Google lub Apple, a nie Administrator jest dla Użytkownika stroną umowy dotyczącej Aplikacji.

 5. Wszystkie treści zawarte w Serwisie oraz Aplikacja WomanUp i jej poszczególne elementy, w tym dostępne w niej Treningi, Wyzwania i inne treści są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu i Aplikacji

 1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  a) dostęp do Internetu,

  b) system operacyjny Windows, MacOS, Linux,

  c) aktualna przeglądarka internetowa Chrome, Safari, Opera,

  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

  e) obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,

  f) włączona obsługa JavaScript,

  g) zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 14.0 lub nowsza) lub Android (wersja 10 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego

  h) pobranie i zainstalowanie Aplikacji z App store/Play store w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego

 2. W przypadku korzystania z Usługi poprzez Aplikację i Serwis na Urządzeniu Mobilnym oraz na Komputerze Użytkownik jest zobowiązany:

  a) nie dokonywać dystrybucji, przekazywania licencji, udzielania dostępu, odsprzedaży, cesji, publicznego wyświetlania ani innego podobnego wykorzystywania Aplikacji.

  b) nie usuwać jakichkolwiek znaków towarowych z jakichkolwiek elementów Aplikacji.

  c) nie podszywać się pod jakiekolwiek osoby, nie składać nieprawdziwych oświadczeń.

  d) nie wykorzystywać Aplikacji ani Serwisu komercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora;

  e) nie podejmować żadnych działań, które mogą zostać uznane za wyżej wymienione działania lub podobne.

  f) nie podejmować żadnych działań, które mogą zostać uznane za wyżej wymienione działania lub pokrewne.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie oraz Aplikacja WomanUp i jej poszczególne elementy, w  tym dostępne w niej Treningi, Wyzwania i inne treści są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

 2. Z chwilą uzyskania przez Użytkownika dostępu do Aplikacji WomanUp, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie ww. aplikacji. Licencja udzielana jest na czas trwania Subskrypcji. Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji WomanUp wyłącznie na następujących polach eksploatacji: 1) zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Użytkownika; 2) odtwarzanie i przeglądanie; 3) zwielokrotnianie, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Użytkownika. Użytkownik może wykorzystywać Aplikację WomanUp oraz zawarte w niej treści jedynie dla celów prywatnych. Licencja nie upoważnia Użytkownika do udostępniania Aplikacji WomanUp osobom nienależącym do kręgu osób wymienionych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Aplikacji WomanUp osobom wskazanym w zdaniu poprzedzającym wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy. Licencja nie uprawnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji WomanUp z naruszeniem warunków ww. licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Użytkownika z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Prezentowane w Serwisie i Aplikacji ceny są cenami brutto. Opisy i ceny dostępne w Serwisie i Aplikacji stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 3. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę uzyskania pełnej, odpłatnej Subskrypcji postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie.

 4. Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji może również zawrzeć umowę dotyczącą Usług postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Aplikacji.

 5. Subskrypcja obejmuje wybraną przez Subskrybenta liczbę dni dostępu do Aplikacji.

 6. Usługi są świadczone w modelu płatnej subskrypcji i obejmują okres czasu zgodny z wybranym przez Użytkownika Abonamentem. Po zakończeniu okresu wybranego przez Użytkownika Usługa automatycznie odnawia się na kolejny okres odpowiadający okresowi wybranemu pierwotnie przez Użytkownika, o ile Użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji na minimum 24 godziny przed jej odnowieniem. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Usługa odnawiała się na kolejne okresy powinien postąpić zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem: https://support.apple.com/pl-pl/HT202039 w przypadku zakupu na urządzaniach mobilnych marki Apple oraz https://support.google.com/googleplay/answer/7018481 dla urządzenia obsługiwanego przez markę Google.
  Natomiast w przypadku zakupu przez Serwis (stronę internetową https://womanup.pl) anulowanie przebiega w sposób dostępny pod linkiem: Zarządzaj Subskrypcją lub po zalogowaniu w zakładce ustawienia.

 7. Przez okres trwania zakupionej Usługi, za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, Użytkownik będzie posiadał pełen dostęp do treści dystrybuowanych przez Aplikację.

 8. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na prawidłowy wypełniony adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy. Jeśli jest dostępny okres próbny dla Subskrybenta to Subskrybent rejestrując się do w/w okresu  zostaje automatycznie przypisany do odpłatnej Subskrypcji po zakończeniu okresu próbnego, chyba że zrezygnuje z Subskrypcji przed upływem okresu próbnego.

 9. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Subskrybenta, w tym z powodu braku środków, upływu ważności terminu karty lub z innych przyczyn leżących po stronie Subskrybenta, Subskrybent zostanie powiadomiony o braku możliwości pobrania Opłaty Subskrypcyjnej na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Usługodawca w okresie 3 (trzech) dni będzie podejmował próby pobrania Opłaty Subskrypcyjnej. Jeśli próby te okażą się bezskuteczne, dostęp do Usług /Konto może zostać zablokowane.

§ 6 Korzystanie z Treningu i Wyzwań

 1. Subskrybent może korzystać z Aplikacji wyłącznie w celach niekomercyjnych, na użytek prywatny. W przypadku wykorzystania komercyjnego Subskrybent będzie zobowiązany do pokrycia szkody Usługodawcy.

 2. Subskrybent uzyskuje możliwość wielokrotnego korzystania z Treningów i Wyzwań aż do momentu rezygnacji z Subskrypcji ze skutkiem na koniec jej okresu.

 3. Dopasowanie, dostosowanie i sugerowanie Treningów oraz Wyzwań w Aplikacji dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku, które Użytkownik podaje podczas wstępnej ankiety przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co do schorzeń lub urazów Użytkownika, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Treningu i Wyzwań należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub inną osobą dysponującą odpowiednią wiedzą medyczną, który oceni ryzyko i dopuszczalność dostępnych w Aplikacji aktywności fizycznych przez konkretnego Użytkownika.

 4. Zmienność i ilość czynników wpływających na skuteczność Wyzwań i Treningów powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie wyżej wymienionych przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie Wyzwań i Treningów oraz skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania Treningu i Wyzwań.

 5. Niektóre Treningi i Wyzwania nie są przeznaczony dla osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych). Osoby takie mogą korzystać z Treningów i Wyzwań jedynie po konsultacji lekarskiej i uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego.

 6. Aplikacja i Serwis nie są źródłem wiedzy medycznej, w związku z tym informacje zawarte w nich nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.

 7. Niektóre Treningi i Wyzwania są dedykowane dla kobiet w ciąży oraz kobiet, co do których upłynęło co najmniej 12-13 tygodni od zakończenia ciąży. Wykonywanie aktywności fizycznej w okresie ciąży powinno odbywać się zawsze za zgodą lekarza prowadzącego. Użytkowniczki, które nie były aktywne fizycznie przed zajściem w ciążę, nie powinny rozpoczynać niektórych ćwiczeń w I trymestrze ciąży.

 8. Jeśli podczas wykonywania Treningu Użytkownik zauważy: wyraźne skrócenie oddechu, kołatania serca, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, bolesne skurcze macicy, krwawienie z dróg rodnych, ponadprzeciętne zmęczenie niż zazwyczaj i pogorszenie samopoczucia powinien natychmiast przerwać ćwiczenia.

 9. Aplikacja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Aplikacji tylko pod nadzorem i na odpowiedzialność opiekuna prawnego.

 10. Użytkownik może korzystać z Aplikacji jedynie w celach niekomercyjnych, niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub biznesową.

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. Zgodnie z prawem konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

 2. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia drogą e-mailową na adres kontakt@womanup.pl przed jego upływem.

 3. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Aplikacji poprzez rezygnacje z subskrypcji z zastrzeżeniem że Subskrypcja wygaśnie z chwilą zakończenia Okresu rozliczeniowego. Usługodawca nie zwraca Opłaty Subskrypcyjnej za niekorzystanie z Subskrypcji w okresie jej trwania. Aby zrezygnować z subskrypcji postępuj zgodnie z instrukcją dostępną na stronie womanup.pl w sekcji POMOC

§ 8 Odpowiedzialność sprzedawcy i reklamacje

 1. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania Serwisu i Aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Aplikacji lub Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najkrócej i odbywały się w porze nocnej.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług dostępnych w Aplikacji i Serwisie, jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą lub osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej), jak również za właściwości sieci Internet, z której Subskrybent korzysta. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Subskrybenta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) identyfikatora Użytkownika lub hasła umożliwiającego dostęp do Konta.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczących funkcjonowania Aplikacji i Serwisu. Użytkownik może kontaktować się ze Usługodawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również poprzez adres mailowy: kontakt@womanup.pl

 5. Reklamacja powinna zawierać: adres i/ lub e-mail do korespondencji, dokładny opis problemu lub zastrzeżeń wraz z określeniem żądania.

 6. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 7. Rozpoznanie reklamacji dotyczących płatności za Subskrypcję Aplikacji odbywa się poprzez zgłoszenie nieprawidłowości przez Platformę Google Play/Apple App Store w trybie przewidzianym w odnośnych procedurach i regulaminach tych Platform. Usługodawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z podmiotami zarządzającymi Platformą Google Play/Apple App Store w celu terminowanego i rzetelnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w trybie niniejszego ust. 4.

§ 9 Rozwiązywanie sporów

 1. Usługodawca informuje, że Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 2. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego lub do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Wykaz sądów polubownych wraz z danymi kontaktowymi dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 3. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Usługodawca informuje jednakże, że nie ma obowiązku korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Serwisu, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Dane osobowe

 1. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://womanup.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 2. Regulamin jest dostępny na stronie i w Aplikacji i może zostać utrwalony przez Użytkownika w wybranej przez niego formie.

 3. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających z Regulaminu, korzystania z Aplikacji jest prawo polskie.

 4. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania w Aplikacji i Serwisie. Publikacja odbywa się poprzez aktualizację treści, do których odsyła stosowny link w panelu administracyjnym Aplikacji. Użytkownik, korzystając z Aplikacji, każdorazowo akceptuje postanowienia Regulaminu w jego najnowszej wersji. Użytkownikowi przysługuje prawo do nie zaakceptowania nowej treści Regulaminu, obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić o tym Usługodawcę. Tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Aplikacji; Użytkownik powinien wówczas zrezygnować z odnawiania subskrypcji na kolejne okresy rozliczeniowe.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.08.2021 roku.

Wróć do strony głównej
stworzone z miłości do kobiecości