Klikając "Akceptuj wszystkie", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Sprawdź naszą Politykę prywatności i cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Polityka prywatności i cookies

Definicje

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MeTime sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, KRS: 0000882060, REGON: 388161521, NIP: 5252850976, kapitał zakładowy 5.000 zł, dla ułatwienia w dalszej części niniejszej Polityki Administratora określać się będziemy jako My. Możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail: kontakt@womanup.pl 

 2. Przez Dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

 3. Dane wrażliwe to Dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

 4. Polityka to niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

 5. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 6. Podmiot danych to osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe przetwarzane przez nas. Podmiot danych to w istocie Ty, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, kontaktujesz się ze nami za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez e-mail, nabywasz produkty w naszym Serwisie lub korzystasz z aplikacji WomanUp.

Zasady przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych i inni odbiorcy danych

 1. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z RODO i jego zasadami. Przede wszystkim dbam o to, by Twoje dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Twoje dane osobowe, które posiadamy pochodzą wyłącznie od Ciebie. Nie pozyskujemy Twoich danych osobowych od innych podmiotów.

 2. W celu indywidualizacji i zapewnienia jak najefektywniejszego korzystania z aplikacji WomanUp możemy zbierać dane dotyczące Twojego zdrowia, seksualności lub inne dane będące danymi wrażliwymi w zakresie w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia powyższych celów. Zwracamy uwagę i prosimy, byś kierowała się rozwagą i ostrożnością przekazując nam wrażliwe informacje i w żadnym razie nie przekazywała nam wrażliwych informacji, jeśli nie masz takiej woli. W przypadku ich przekazania wyrażasz wyraźną zgodę na wykorzystywanie takich informacji dla potrzeb korzystania z aplikacji Woman Up i Serwisu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy przekazywanie wrażliwych informacji jest lub może być wymagane lub konieczne w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami pod adresem: kontakt@womanup.pl

 3. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu. Stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Twoich Danych osobowych są dokonywane tylko przez upoważnione osoby.

 4. W związku z naszą działalnością Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom lub partnerom biznesowym. Jeśli zachodzi taka potrzeba powierzam przetwarzanie Twoich Danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom.

 5. Co do zasady Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W odmiennych przypadkach zawsze informujemy Cię o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Jeśli korzystasz z Aplikacji WomanUp za pośrednictwem Google lub Apple store, ich operatorzy, stają się administratorami Twoich danych.

 6. Twoje Dane osobowe mogą być przekazane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 7. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty, a takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności będziemy informować Cię w sposób zgodny z przepisami.

 8. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

Korespondencja e-mail

W przypadku, gdy kontaktujesz się znami poprzez e-mail Twoje Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z naszą działalnością. Jeśli w związku z korespondencją zamawiasz jakiś produkt lub my wykonujemy na Twoją rzecz jakąś usługę podstawą przetwarzania Danych osobowych jest podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zamówienia lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług womanup.pl lub wykonywaniem innych umów, w tym sprzedaż produktów

 1. Serwis internetowy/ Aplikacja WomanUp przetwarza Twoje Dane osobowe w następujących celach:

  a) zrealizowania usług oferowanych w Serwisie lub w aplikacji WomanUp

  b) przekazania Twoich Danych osobowych do Stripe  (Stipe z siedzibą w Stripe Payments Europe, Limited The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin) związku z:

  • świadczeniem przez Stripe na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  • obsługą i rozliczaniem przez Stripe płatności dokonywanych przez Użytkowników Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  • w celu weryfikacji przez Stripe należytego wykonania umów zawartych z nami poprzez nasz Serwis, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 2. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych w celach określonych powyżej, Twoje Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi może być m. in. Stripe.

 3. W przypadku przekazania Twoich Danych osobowych do Stripe w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Twoje płatności na naszą rzecz przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez bank na naszą rzecz.

 4. W przypadku przekazania Twoich Danych osobowych do Stripe w celu weryfikacji przez Stripe należytego wykonania umów zawartych z nami, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a Stripe.

 5. W przypadku przekazania Twoich Danych osobowych do Stripe w celu weryfikacji przez Stripe należytego wykonania umów zawartych przy pomocy naszego Serwisu, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a Stripe.

 6. W razie zbierania przez nas Twoich danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej usługi lub umowy, przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej Danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania Twoich Danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez nas działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

 7. Do realizacji zamówienia w naszym Serwisie/ korzystania z Aplikacji Woman Up niezbędne jest podanie przez Ciebie takich danych jak imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane wrażliwe dotyczące Twojego zdrowia i seksualności możesz podać dobrowolnie w celu wypełnienia ankiety w aplikacji Woman Up i indywidualizacji dostępnych w aplikacji funkcjonalności.

 8. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem usługi przetwarzane są w celu jego realizacji, , tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), wystawienia faktury / rachunku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia ich w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych, dowodowych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli złożysz reklamację lub odstąpisz od umowy, to przekażesz nam Dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do wysłanego przeze nas newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać newsletter.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Portale społecznościowe Facebook, Instagram, TikTok

Posiadamy publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i TikTok. W związku z tym przetwarzamy Twoje Dane osobowe, jeśli odwiedzasz te profile i przykładowo zostawiasz komentarze, polubienia, czy inne identyfikatory internetowe.

W powyższych przypadkach Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu: (1) umożliwienia Ci aktywności na naszych profilach; (2) w celu uzyskania użyteczności i efektywności profili – przedstawianie Ci informacji o naszej działalności, podejmowanych przeze nas inicjatywach i innych aktywnościach oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów; (3) w celach statystycznych i analitycznych; (4) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. W powyższych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na naszej stronie www. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

W związku z korzystaniem przeze nas z powyższych serwisów Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane także przez powyższe serwisy. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

• TikTok – https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy? lang=pl

• Google – https://policies.google.com/privacy? hl=pl

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez nas Danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu dane przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane będą do momentu jej wycofania przez Ciebie. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub przedawnienia roszczeń z umowy. Mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi Danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Twoje prawa

Masz następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO:

• prawo dostępu do danych osobowych,

• prawo do sprostowania danych osobowych,

• prawo do usunięcia danych osobowych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwy co do przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Jeśli masz wątpliwości co do przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych napisz do nas z prośbą o wyjaśnienia i informacje o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

Pliki cookies

Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej organizacji.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Wróć do strony głównej
stworzone z miłości do kobiecości